Omfartsvejens historie
På foreningens ordinære generalforsamling fortalte jeg kort omfartsvejens historie og foreningens behandling af sagen:
Omfartsvejen blev planlagt til at gå uden om Strøby Egede, men over Tryggevælde ådal på et af de smukkeste steder i ådalen. Omfartsvejen skulle aflaste trafikken igennem Strøby Egede, men da Tryggevælde ådal er en af de største og mest bevaringsværdige ådale på Sjælland, og den er ubrudt på lange strækninger, går foreningen "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" imod omfartsvejen.

Men her kort om historien:
I 1970'erne blev vejen planlagt 1. gang og den skulle gå over ådalen og tværs over Vallø Stifts jorde og skove til Vordingborgvej.
I 1973 laver Cowi Konsult jordbundsanalyser.
I 1981 lader Vallø Stift sig frede frivilligt, og Overfredningsnævnet underkender forbindelsen over Tryggevælde ådal.
I 1987 indgår omfartsvejen igen i Roskilde Amts trafikplan.
I 1990 udarbejder en arbejdsgruppe under Roskilde Amt et projekt om vejen.
I 1992 nedlægger daværende miljøminister Svend Auken veto mod omfartsvejen.
I 1995 stiftes "Foreningen til Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" , og bestyrelsen ønsker at gå imod omfartsvejen.
I 1996 giver foreningens generalforsamling bestyrelsen mandat til at gå imod omfartsvejen.
I sommeren 1996 skrives der mange læserbreve i dagspressen, hvor foreningen også ytrer sig.
I oktober 1996 udarbejder bestyrelsen og DN´s lokalkomite en plan for trafiksanering i Strøby Egede, der indkaldes til offentligt stormøde med politikere, embedsmænd, politi m.v. Planen blev ikke modtaget med nogen interesse, et overvældende flertal ønskede omfartsvej.
I 1997 blev Tryggevælde ådal udpeget til EF-naturbeskyttelsesområde som såkaldt habitatsområde.
I 1998 beslutter Roskilde Amt at opsætte en lyskurv mellem Stevnsvej og Køgevej, som vi i øvrigt forslog på stormødet om trafiksanering.
I slutningen af 1998 blev lyskurven opsat ved Prambroen.

Debatoplæg om omfartsvejen
Aug. 1998 udsender Roskilde Amt debatoplæg om omfartsvejen. Foreningen gør bemærkninger og går imod med argumenter bl.a. i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 og EF-habitatsdirektiv..
I september 1998   er bestyrelsen med i en støjdemonstration ved Bakkegården i Strøby Egede. Demonstrationen skulle vise støjniveauet ved en omfartsvej. Dette var i samarbejde med en borgergruppe samt DN ´s lokalkomite i Vallø.
I 1999 skriver foreningen til miljøminister Svend Auken og flere andre folketingspolitikere for at forklare vores modstand mod omfartsvejen. Svend Auken svarer tilbage, at pga. den øgede trafik i Strøby Egede, anerkender han omfartsvejen, men den skal ligge så nordligt som muligt.

EF-habitatsområde
I 1999 er Tryggevælde ådal godkendt som EF-habitatsområde, hvilket betyder, at Danmark forpligtiger sig til at beskytte og bevare de unikke naturværdier i området.
Midt i 1999 udgiver Roskilde Amt Regionplanstillæg nr. 3 om omfartsvejen.
I august 1999 gør Foreningen indsigelser med samme argumenter som i 1998. Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite i Vallø klager til Naturklagenævnet.
I november 2000 underkendes Naturfredningsforenings klage, og så er der kun rettens vej tilbage med 6 måneders frist.
I april 2001 sender foreningen et åbent brev til Roskilde Amt, hvor vi beder Amtet om at tage sagen op igen, da der er sket flere ting siden vedtagelsen af omfartsvejen, bla. lyskurvens forbedrede virkning på trafikken, REMA 1000 er startet, ny forbedret skolebusordning er trådt i kraft.

Foreningen går rettens vej
Maj 2001 ønsker Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor ikke at føre sag mod Roskilde Amt og Naturklagenævnet om omfartsvejen. Klagefristen på de 6 måneder er næsten udløbet og sagen bringes til bestyrelsen i "Tryggevælde- og Stevns Ådals bevarelse". Advokat Asger Larsen m.fl. mener, at sagen kan vindes, og bestyrelsen siger ja til en stævning, og bliver samtidig lovet, at foreningen holdes skadefri, og der søges derfor om fri proces hos Civilretsdirektoratet.
Stævningen udarbejdes og sendes til Østre Landsret  med følgende ordlyd:
"Foreningen "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" stævner Naturklagenævnet og Roskilde Amt for uberettiget at anlægge den i Roskilde Amts regionplantillæg nr. 3 til Regionplan 1997 omtalte omfartsvej ved Strøby Egede i Vallø Kommune fordi den strider mod Naturbeskyttelseslovens § 3 og det Internationale Naturbeskyttelsesområde (Habitatsdirektiv) i Tryggevælde ådal – Habitatsområde 132..Det er uberettiget at anlægge større vejanlæg i habitatsområder og det skal forelægges EF-kommisionen."

Regionplanskompetencen flyttes
I juli 2001 gives Regionplankompetencen til HUR.
I juni 2002. udsender HUR en hvidbog med Regionplans tillæg om omfartsvejen. Denne hvidbog erstatter regionplantillægget fra Roskilde Amt. Foreningen påklager denne.
I september 2002 anerkender Civilrets Direktoratet foreningen og der gives fri proces, således at sagen kan føres i Østre landsret.

Naturklagenævnets afgørelse
I februar 2003 underkender Naturklagenævnet HUR´s Regionplanstillæg om omfartsvejen, fordi HUR ikke har taget hensyn til, at Habitatsdirektivet er strammet op og udvidet. Det blev offentliggjort i juni 2002 med tiltrædelse i 2003. Skov- og Naturstyrelsen udsendte materiale om dette d. 6/4 2001 også til HUR, så det burde have været taget i betragtning, inden HUR udsendte det vedtagne Regionplanstillæg i juni 2002.

Hvor står vi nu?
Omfartsvejen kan derfor ikke påbegyndes uden et nyt Regionplanstillæg, der skal ud i høring, der skal være klagefrister m.v. HUR kan selvfølgelig påklage Naturklagenævnets  afgørelse indenfor 6 måneder. Gør HUR ikke det, er Regionplanstillægget om omfartsvejen bortfaldet og dermed også foreningens retssag i Østre Landsret, da det jo er Regions-planstilægget, der ligger til grund for omfartsvejen. Dette ved vi først omkring september 2004.

Påbegynder HUR et nyt Regionplanstillæg vil foreningen selvfølgelig gå imod igen, da vi stadig vil friholde ådalen for en omfartsvej ved Strøby Egede.

Ella Pedersen

(dette blev bragt i vores medlemsblad Å-DALEN, 11. årgang 2005) 


Til startsiden