Vedtægter:

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

stk. 1 Foreningens navn er "Tryggevælde- og Stevns Ådals bevarelse" (TSÅB)

stk. 2 Foreningen har hjemsted i Stevns Kommune

stk. 3 Foreningen har værneting i Region Sjælland

stk. 4 Foreningen skal have foreningens adresse i Stevns Kommune

§ 2. Foreningens formål

stk. 1 At arbejde for bevarelse af Tryggevælde- og Stevnsåen og ådalens kultur- og naturværdier

stk. 2 At indsamle oplysninger og viden, samt formidle information om åen og ådalens kultur- og naturhistorie

stk. 3 At virke upartisk og partipolitisk neutral

stk. 4 At fremme samarbejdet mellem lodsejere og brugere af åen og ådalen, samt offentlige myndigheder, interessegrupper, foreninger, og enkeltpersoner

stk. 5 At udøve rådgivende og konsultativ assistance i alle sager der vedrører, åen og ådalen

stk. 6 At udgive et foreningsblad

stk. 7 At arrangere møder, ekskursioner, naturvandringer m.v.

§ 3. Medlemskab

stk. 1 Som ordinært medlem kan optages enhver enkeltperson, forening, organisation, institution og offentlig myndighed, der kan have interesse i åen og ådalen jfr. forenings formål

stk. 2 Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent for indeværende år

stk. 3 Kontingentkvitteringen er medlemmets bevis for medlemskab i foreningen

stk. 4 Et medlem slettes, når kontingentet ikke er betalt rettidigt

stk. 5 Ethvert medlem der har betalt kontingent har stemmeret

stk. 6 Medlemmerne modtager et foreningsblad

stk. 7 Medlemmer forpligter sig til at betale et fast årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamling

stk. 8 Æresmedlemmer er kontingentfri

§ 4. Bestyrelsen

stk. 1 Til varetagelse af foreningens daglige drift vælges en bestyrelse på 7 medlemmer

stk. 2 Formanden vælges på generalforsamlingen. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år

stk. 3 Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter, for l år, i prioriteret orden efter stemmetal

stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der føres referat over afholdte møder

stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

stk. 6 Bestyrelsen kan alene, eller i samarbejde med andre udefra, udarbejde forslag til projekter til opfyldelse af foreningens formål

stk. 7 Bestyrelsen kan i tilfælde, hvor forening vil hædre en særlig fortjenstfuld indsats foretage udnævnelse af æresmedlemmer

stk. 8 Bestyrelsen kan uddele en Å-pris for særlig stor indsats for åen og ådalens bevarelse

stk. 9 Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret

stk. 10 Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året

§ 5. Tegningsret

stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer

stk. 2 Alle udbetalinger attesteres af formanden eller næstformanden sammen med kassereren

stk. 3 Bestyrelsen kan ikke uden en forud indhentet bemyndigelse fra generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, på foreningens vegne påtage sig gældsforpligtelser udover, hvad der må være nødvendigt til foreningens daglige drift

stk. 4 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse

§ 6. Generalforsamling

stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts måned. Den ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen kan ske gennem foreningsbladet

stk. 3 Valgbare er medlemmer der er til stede på generalforsamlingen eller har afgivet skriftligt tilsagn

stk. 4 På begæring skal afstemning foregå skriftligt

stk. 5 Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskabet til godkendelse.
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinier for foreningens virksomhed i det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Budget for det kommende regnskabsår
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

a) Formand, i ulige år
b) 3 medlemmer, i ulige år. 3 medlemmer, i lige år

9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter, i prioriteret orden efter stemmetal
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af 1 revisor suppleant
12. Eventuelt

stk. 6 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling, skal for at komme til behandling være foreningens formand i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen

stk. 7 Senest 8 dage forud for enhver generalforsamling tilsendes hvert medlem de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen. Til den ordinær generalforsamling tilsendes inden eller fremlægges på generalforsamlingen årsregnskabet, forsynet med revisionspåtegning og underskrift af formand og kasserer, tillige med forslag til budget og kontingent for det kommende år

stk. 8 Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle medlemmer, hvert medlem har een stemme

stk. 9 Der skal forefindes en ajourført medlemsliste på generalforsamlingen

stk. 10 På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt

stk. 11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal

stk. 12 Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance

stk. 13 Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen

stk. 14 Der føres et referat af generalforsamlingens beslutninger som underskrives af dirigenten og formanden senest en måned efter generalforsamlingen. Beslutningsreferatet tilsendes medlemmerne eller skrives i foreningsbladet

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen, eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne, vedlagt motiveret dagsorden

stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget behørig henvendelse herom. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel

§ 8. Vedtægtsændringer

stk. 1 Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3-dele af de afgivne stemmer (inkl. blanke) er for forslaget, uanset det fremmødte antal medlemmer

§ 9. Økonomi

stk. 1 Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingenter, samt tilskud af alle arter, der kan opnås til fremme af foreningens formål

stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret

stk. 3 Kontingentet, der fastsættes på generalforsamlingen forfalder til betaling den 1. juni hvert år eller ved optagelse som medlem i foreningen

stk. 4 Foreningens regnskaber revideres af de på generalforsamlingens valgte revisorer

§ 10. Opløselighed

stk. 1 I tilfælde af foreningens opløsning, skal samme generalforsamling som traf beslutning om opløsningen, beslutte hvorledes den eventuelle beholdning af kontante midler og øvrige aktiver, skal anvendes, i overensstemmelse med nærværende vedtægts formålsparagraf

stk. 2 Foreningens opløsning kræver at mindst 2/3-dele af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3-dele af de afgivne stemmer (inkl. blanke). Er der på generalforsamlingen ikke det fornødne antal medlemmer tilstede, skal der indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel senest en måned efter. På denne generalforsamling kan forslaget da afgøres med det for beslutningen fornødne flertal på 2/3 af stemmerne, uanset det fremmødte antal medlemmer

 

Underskrevet af
Dirigent: Sven Helge Poulsen
og
Formand: Ella Pedersen

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. maj 1995, der er indkaldt og afholdt af initiativgruppen "Tryggevælde Ådal ' s Venner".
Dirigent: Jan Østerskov

 

Formand: Ella Pedersen

 

Vers. 2 vedtaget den 30/03-1998 på den ordinær generalforsamling.

Ændring i § 6 stk. 7. vedr. Udsendelse af årsregnskabet.

Ændring i § 1 stk. 1. vedr. Forenings navn.

 

Vers. 3 vedtaget den 31.03.-2008 på den ordinære generalforsamling.

Ændring i § 1 stk. 1 - 4 som følge af kommunesammenlægningen 2007.


Til startsiden